نام فارسی: کیسه کشیش

نام علمی:Capsella Bursa-pastoris L.

 قسمت مورد استفاده:کلیه اندام های گیاه

اختصاصات گیاه شناسی:

گیاهی علفی و معمولا دو ساله است گلها به رنگ سفید و مجتمع به حالت خوشه هستند میوه گیاه سیلیکول و به شکل قلب است اختصاصات گیاه به نحوی است که در همه جای کره زمین می توان آن را دید.

خواص داروئی:

این گیاه دارای اثر بند آورنده خون است مصرف ضماد گیاه در رفع التهاب های سطحی بدن موثر است جوشانده و یا شیره تازه گیاه نیز در درمان اخلاط خونی و خونریزی ها موثر و مفید است کیسه کشیش در درمان صرع و نارا حتی های عصبی مفید واقع می شود به طور کلی، کیسه کشیش جزو مقوی های قابض است.

مهندس میترا فرهنگفر