نام فارسی: رازیانه

 نام علمی:Foeniculum vulgare

  قسمت مورد استفاده:تمام قسمت های گیاه مثل ریشه، میوه، برگ مخصوصا میوه گیاه 

 اختصاصات گیاه شناسی:

 گیاهی علفی و معطر است دارای برگ هایی با پهنک منقسم به قطعات نازک و نخی شکل است. به حالت وحشی گیاه چند ساله است ولی در حالت پرورشی دو ساله می باشد گلها زرد و مجتمع به صورت چتر مرکب هستند.  

 خواص داروئی:

 قسمت های مختلف گیاه اثرات درمانی متفاوتی دارند:

ریشه گیاه اثر مدر قوی دارد و اوره و اسیداوریک را دفع می کند همچنین اشتها آور و قاعده آور است در موارد کمی دفع ادرار، سنگ کلیه، نفریت و بیماریهای مشابه مصرف دارد.

برگ رازیانه و همچنین کلیه قسمت های گیاه اگر بسیار زیاد مصر شود اثر قاعده آور دارد.

میوه رازیانه اثر نیرودهنده، مقوی معده،اشتها آور، آرام کننده و زیاد کننده ترشحات شیر و بادشکن دارد. بخارات حاصل از جوشاندن و تنطور رقیق شده و لوسیون آن در رفع ورم ملتحمه چشم موثر است در استعمال خارج جوشاندن آن به صورت غرغره، اثر خوبی در رفع درد گلو و گرفتگی صدا دارد.

 مهندس میترا فرهنگفر